Algemeen organisatie:


Bestaat uit drie bestuursleden;
1) G.J.C. van Tintelen, voorzitter
Dagelijks Bestuur
2) G.W.J Vranken, penningmeester
Dagelijks bestuur
3) G.M.J. Derks, bestuurder
Dagelijks bestuur

Aantal vergaderingen jaarlijks 6 maal
Doel: Het organiseren van culturele evenementen waarbij
ondernemers of instellingen een podium kunnen bieden aan
allerlei vormen van kunst en/of cultuur.
SBI code 9002 Dienstverlening voor uitvoerende kunst

Gedragscode c/q beleid


Vooraf
Stichting Cultuurnacht Roermond staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar,
gelijkwaardigheid integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen.
Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen onze organisatie wordt gehanteerd.


Artikel 1 Definities
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om
seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van
een van de volgende punten:
• onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet,
gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
• onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt
gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;
• dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten
en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan
wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon warden aangetast en/of
een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.
Onder agressie wordt verstaan:
Voorvallen waarbij een werknemer/ vrijwilliger psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of
aangevallen,onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid.
Hieronder valt ook pesten.


Onder discriminatie wordt verstaan:
Elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten
gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel
terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk !even wordt tenietgedaan of aangetast.
Voor de begrippen werkgever, werknemer, klant, bestuur en andere begrippen die voor deze
gedragscode van belang zijn, wordt uitgegaan van de definities in de CAO Welzijnswerk.
Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als een min of meer samenhangend stelsel van waarden,
normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.


Artikel 2 Doel en algemeen uitgangspunt
a Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd,
levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero
of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door stichting
Cultuurnacht Roermond als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.
b Stichting Cultuurnacht Roermond neemt het op zich in het dagelijks handelen en
bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen
en te bestrijden.
c. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van stichting Cultuurnacht
Roermond en van de professionele houding van de vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid

Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat uit
vrijwilligers en heeft een aantal beroepskrachten in dienst.
Vrijwilligers nemen binnen de organisatie een belangrijke plaats in. Een van de kenmerken is, dat veel
werkzaamheden warden verricht door vrijwilligers. Binnen de organisatie zijn daarom veel vrijwilligers actief. Hun
aantal wisselt. De duur en de mate van hun inzet zijn vaak heel verschillend. De toename van de activiteiten, de daarmee gemoeide geldomzet en het aantal vrijwilligers nam de behoefte aan een door getimmerde visie op het
vrijwilligerswerk binnen de organisatie toe. Binnen de organisatie moet een nota Vrijwilligersbeleid de basis gaan
vormen voor het te voeren vrijwilligersbeleid.


Het doeI van de organisatie is vaak een uitgangspunt voor het vrijwilligersbeleid. Het is belangrijk dat vrijwilligers het
doel kennen en het onderschrijven of uitdragen. In de statuten vindt u het organisatiedoel.

Rechtspersoon
RSIN 820389912
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Statutaire zetel Bezoekadres Telefoonnummer Internetadres
Stichting Cultuurnacht Roermond
Statutaire zetel Roermond
Bezoekadres
Hamstraat 20 B, 6041HB Roermond
Telefoonnummer
0615905366
Internetadres
www.cultuurnachtroermond.nl
E-mailadres
[email protected]


Eerste inschrijving handelsregister 07-01-2009
Datum akte van oprichting Activiteiten 06-01-2009
SBI-code: 9002 – Dienstverlening voor uitvoerende kunst
(Doen) organiseren van een jaarlijks cultureel evenement, te weten: de cultuurnacht Roermond

Bestuurders
Naam
Vranken, Gino Wilhelmus Julienne
Geboortedatum 12-02-1972
Datum in functie 18-11-2016 (datum registratie: 07-02-2017)
Bevoegdheid
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
van Tintelen, Gerrit Johannes Cornelis
Geboortedatum 18-09-1958
Datum in functie 18-11-2016 (datum registratie: 07-02-2017) Voorzitter
Bevoegdheid
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Derks, Gerardus Maria Jan
Geboortedatum 16-09-1974
Datum in functie 28-01-2022 (datum registratie: 31-01-2022)
Bevoegdheid
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Akte van Oprichting